Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, a to meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu, prípadne dátum narodenia.
2. Kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla (miesta podnikania) vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu, e-mailovú adresu a kontaktnú osobu.
3. Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré Kupujúci na portáli www.sakuratea.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“). Účelom spracúvania osobných údajov je:
- identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez E- shop,
- správne doručovanie písomností a Tovaru,
- identifikácia Kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
- plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.
4. Kupujci si je vedomý, že bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť Tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a Predávajúci informuje Kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
- poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
- sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej Objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého Kupujúcim.
5. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
7. Používaním internetového obchodu Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
8. Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či uvedené Tretie strany, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli úspešnému vybaveniu vašej objednávky, aktualizácií produktov atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Poučenie:
Ako dotknutá osoba má Kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho má Kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov Kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu Kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak Predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť Kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa Kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

Cookies GDPR

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka pri jej návšteve ukladá do zariadenia návštevníka webovej stránky alebo aplikácie, či už ide počítač alebo smartfón. Cookies súbory, ako sú uložené do zariadenia návštevníka webovej stránky plnia rôzne účely, na základe ktorých ich aj rozdeľujeme na:
• funkčné alebo esenciálne (nevyhnutné)
• štatistické alebo analytické
• marketingové alebo (re)targetingové
Funkčné (nevyhnutné) cookies súbory slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky alebo niektorých jej funkcií – napr. zapamätanie prihlásenia registrovaného užívateľa alebo uloženie produktov v nákupnom košíku e-shopu v prípade, ak si zákazník chce prezrieť ďalšie produkty.
K ostatným druhom cookies súborov zaraďujeme cookies slúžiace na meranie návštevnosti a pohybu na webovej stránke (analytické) alebo cookies slúžiace na cielenie reklamy (tzv. marketingové a retargetingové cookies).
Cookies, že používateľ bol informovaný/akceptoval cookies
Áno, aj tieto cookies sú nevyhnutné. Bez nich by návštevníkom webstránky vyskakovala „cookies lišta“ po kliknutí na každú ďalšiu podstránku danej webstránky.
Záver: Cookies, že používateľ bol informovaný/akceptoval cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.

V e-shope www.sakuratea.sk sú využívané iba funkčné ( nevyhnutné) cookies.