VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
E-SHOPU WWW.SAKURATEA.SK


Prevádzkovateľ internetového obchodu umiestneného pod doménou www.sakuratea.sk je:
Obchodné meno: G com s.r.o.
So sídlom: Svätoplukova 43, 821 08 Bratislava
IČO: 35776579 DIC: 2021516607
zapísaný v obch.registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č.:20593/B
Bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK9111000000002621028785, SWIFT:TATRSKBX
E-mail: sakura@sakurateabar.sk
Tel. číslo: 00421 905 212466
Kamenný obchod: Čajovňa Sakura tea bar, Záhradnícka 83, Bratislava
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava


1. Všeobecné ustanovenia
1. Nákup v internetovom obchode www.sakuratea.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).
2. Tieto VOP upravujú:
- proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu,
- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.
3. Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje Tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady Tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky..
4. Kupujúci dáva zaslaním objednávky na Tovar súhlas s týmito VOP odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli Predávajúceho.
5. Pojmy použité vo VOP majú nasledovný význam:
Predávajúci
Predávajúcim je G com s.r.o. so sídlom: Svätoplukova 43, 821 08 Bratislava, IČO: 35776579, zapísaný v obch.registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č.:20593/B, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.
Kupujúci
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim.
Spotrebiteľ
Spotrebiteľ je Kupujúci - fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.sakuratea.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
E- shop
E - shop je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.sakuratea.sk.sk.
Tovar
Tovarom sú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.sakuratea.sk alebo Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie Kupujúceho.
Objednávka
Objednávka je úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope.
Cena
Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného.
Dopravné
Dopravné cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.).

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
1. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky Kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim sú na E - shope a vo VOP Kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Popis Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri konkrétnom Tovare.
3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Kupujúci kliknutím na linku aktivuje svoje konto na E-shope. Ak Kupujúci neklikne na linku do 7 dní od registrovania v E-shope, konto Kupujúceho nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.
4. Vyplnením registračného formulára súčasne Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov a s podmienkami VOP. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní Objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie Tovaru Kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje.
5. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
6. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
- kontaktné údaje Kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko Kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH Kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH, telefón a e-mail,
- kód Tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie Tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena Tovaru, požadované množstvo Tovaru,
- vybraný spôsob platby,
- vybraný spôsob dodania Tovaru a adresa pre dodanie Tovaru.
7. Pri Tovare si Kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „kúpiť“ Tovar pridá do svojej objednávky. Po stlačení tlačidla „kúpiť“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. V prípade, že proces výberu Tovaru Kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „objednať“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu Tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe“. Nákupný košík Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
8. Proces tvorby vystavenia objednávky Kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber Tovaru a kliknutie na tlačidlo „kúpiť“ b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) potvrdenie objednávky, d) odoslanie objednávky.
9. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania Tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.
10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Odoslať objednávku“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
- vlastnostiach Tovaru,
- celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.
11. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného Tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, spôsob platby a dopravy, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho.
12. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je od Kupujúceho vždy vyžadované, aby Kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP Predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania Objednávky Kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej Objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza Kupujúci aj číslo Objednávky.
13. Prijatá elektronická Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním Objednávky Predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje Kupujúci vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie Predávajúcim.
14. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
- potvrdenie prijatia Objednávky s informáciami o Objednávke.

15. Elektronické potvrdenie Objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky Predávajúcim a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy.
16. Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak Predávajúci Objednávku Kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou Kupujúcemu ju v lehote 15 dní od doručenia Objednávky akceptuje (t. j. prejaví súhlas s objednávkou). Predávajúci vykoná akceptáciu Objednávky Kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy Kupujúcemu. V akceptačnom e-maili Predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie Objednávky Kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície Tovaru (pre VOP ďalej primerane „akceptácia Objednávky“). Kúpna zmluva je uzavretá, platná a účinná až záväzným akceptovaním Objednávky Predávajúcim a jej potvrdením Kupujúcemu vo forme e-mailovej správy alebo SMS správy s textom, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že objednávka je prijatá. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú Objednávku splniť v lehote podľa čl. 4. VOP. V tomto e-maili o akceptáci Objednávky sú súčasne Kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy (PDF), formulár Odstúpenia od zmluvy (PDF), prípadne link v e-maili na tieto informácie a dokumenty. Aktiváciou tohto linku v e-maili sa tieto informácie a dokumenty Kupujúcemu zobrazia a Kupujúci má právo si ich aj uložiť.
17. Objednávku môže Kupujúci odvolať e-mailom doručeným Predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr ako Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky ) Predávajúcim bez jej akceptácie sa Objednávka automaticky zruší. Objednávka sa zrušuje aj v iných prípadoch podľa VOP.
18. Ak Predávajúci nebude schopný akceptovať Objednávku Kupujúceho v celom rozsahu (napr. 1 zo 4 položiek nebude dostupná) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z Objednávky Kupujúceho rezervované pre Kupujúceho. Až akceptáciou Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neakceptovaný Kupujúcim.
19. Z kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP.
20. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať Tovar Kupujúcemu v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Kupujúceho, osoby preberajúcej Tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie).
21. Kupujúci Spotrebiteľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia Tovaru. Možnosti odstúpenia Kupujúceho po prevzatí Tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si Kupujúci môže stiahnuť z nasledovnej adresy/linku. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje Kupujúcemu Spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní Tovaru.

3. Platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy) prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke (spôsob platenia volí Kupujúci v procese objednávania Tovaru v E - shope a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov):
- formou hotovostnej platby pri osobnom odbere na adrese prevádzky,
- dobierkou v mieste dodania Tovaru,
- platobnou kartou online,
- vkladom v hotovosti na bankový účet Predávajúceho,
- bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného Tovaru. Pri platbe zo zahraničia je Kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
3. Cena Tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar za cenu platnú v čase objednania Tovaru.
4. Cena Tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní Tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.
5. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny Tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri Tovare. Kupujúci i Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia Tovaru) ak je Kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny Tovaru.
6. Zvýhodnené ceny Tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
7. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo Objednávky Kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a Kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a dostáva sa do omeškania s plnením povinnosti zaplatiť.
8. Pri zvolení platby platobnou kartou online, bezhotovostnej platby alebo hotovostnej platbe vkladom na účet Predávajúceho je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím Tovaru; Kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní Objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy Tovaru, avšak Kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii Objednávky Predávajúcim (uzatvorení zmluvy).
9. Pri hotovostnej úhrade pri doručení Tovaru na dobierku je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení Tovaru Kupujúcemu.
10. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy Kupujúcim sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a bankou Kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy Tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania Tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
11. Predávajúci vystaví a doručí faktúru Kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s Tovarom alebo sprístupnená Kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s Tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list. Osobitný doručovaný záručný list môže byť Predávajúcim potvrdený na základe žiadosti Kupujúceho v lehote 7 dní odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu.
12. Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky Kupujúceho, kúpna cena bude vrátená Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia Objednávky Kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia Objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a Tovar bol už doručovaný Kupujúcemu, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení Tovaru Predávajúcemu.

4. Dodacie podmienky
1. Objednaný Tovar bude odoslaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne) na miesto dodania stanovené v Objednávke Kupujúceho a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako Kupujúci. Dodanie alebo vydanie Tovaru inej osobe ako Kupujúcemu nie je možné bez predchádzajúceho osobitného oznámenia Kupujúceho v ktorom identifikuje osobu, ktorá bude preberať objednaný Tovar. Doručovateľ Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je oprávnená prevziať Tovar.
2. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 7 dní od potvrdenia Objednávky (t. j. uzavretia kúpnej zmluvy). Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného Tovaru alebo iné okolnosti.
3. Údaje prezentovaného Tovaru v E-shope (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované Predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne Tovaru nemusia byť v E - shope vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri Tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie Tovaru Predávajúcim. Uvedená dostupnosť Tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob Predávajúceho.
4. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný Tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tom Kupujúceho v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru.
5. Za doručenie objednaného Tovaru Predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.
6. Spôsob dodania Tovaru volí Kupujúci v E - shope, a to v procese objednávania Tovaru z Predávajúcim ponúkaných možností. V určitých prípadoch je Predávajúci oprávnený pozmeniť Kupujúcim vybraný spôsob prepravy Tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou Objednávky. V tomto prípade bude Kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena Objednávky a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu.
7. Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný Tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.
8. Od Predávajúceho, prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby Kupujúci obdrží formou e-mailu alebo sms správy avízo o odoslaní zásielky, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená do dvoch pracovných dní v čase od 8-17 hodiny po obdržaní avíza. Pokiaľ Kupujúcemu nebude doručený objednaný Tovar do siedmich pracovných dní odo dňa, v ktorom obdrží e-mail alebo sms správu (avízo) o odoslaní zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho.
9. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol kontaktné údaje Kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi za účelom avizovania dodania Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania Tovaru.
10. Cena prepravných služieb Slovensko - bude oznámená kupujúcemu mailom.

11. Vydanie Tovaru Kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný Tovar. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať Tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať Tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej Objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Tovaru až po zaplatení kúpnej ceny Tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí Tovaru.
12. Ak Kupujúci neoprávnene odmietne prevziať Tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
13. Predávajúci neručí za škody spôsobené pri preprave a ani za stratu zásielky, ak hodnoverne preukáže, že zásielku Kupujúcemu riadne odoslal. Kupujúci je povinný skontrolovať nepoškodenosť zásielky pred pracovníkom dopravcu a pokiaľ zistí poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, informovať Predávajúceho o poškodení zásielky. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s Tovarom v lehote 24 hodín od dodania Tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že Tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
14. Poškodenie tovaru oznámi Kupujúci Predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

5. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho
1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení, ako i z dôvodu vypredania zásob objednaného Tovaru, alebo z dôvodu nemožnosti dodania Tovaru Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP a/alebo v cene uvedenej v E-shope.
2. O odstúpení od zmluvy Predávajúcim bude Kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu formou e-mailovej správy alebo SMS správy, pričom Kupujúcim už uhradená kúpna cena alebo jej časť bude Kupujúcemu vrátená na ním oznámený bankový účet, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom oznámi Predávajúcemu číslo tohto bankového účtu.
3. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho
1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Žiadosť o storno Kupujúci podáva písomnou formou, a to odoslaním na emailovú adresu sakura@sakurateabar.sk, s názvom v predmete správy STORNO OBJEDNÁVKY.
2. Ak je predaj Tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je Kupujúci Spotrebiteľ 1oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Odstúpiť od zmluvy zo strany Kupujúceho je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom).
3. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného Tovaru na adresu Predávajúceho. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci Spotrebiteľ, ak bol zakúpený Tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o Tovar „na objednávku“, alebo bol Tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.
4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie Tovaru bude Kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za Tovar zaplatil, v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie Tovaru predávajúcemu.
5. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním Tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR.
6. V prípade neprevzatia Tovaru, alebo vrátenia Tovaru Kupujúcim Spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 dní, alebo vrátenia Tovaru Kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie Tovaru bolo odsúhlasené Predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR. Prepravné náklady na dodanie Tovaru sa nevracajú.
7. Predávajúci nepreberá vrátený Tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia Tovaru je povinný zaslať Tovar zasielateľskou spoločnosťou.
8. Tovar spolu so žiadosťou o odstúpenie s odstúpením od zmluvy zasielajte späť tak, aby bol:
- zabalený,
- nepoškodený a nepoužívaný,
- kompletný (vrátane príbalových letákov a podobne),
- spolu s dokladom o kúpe.
9. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, odstúpenie Kupujúceho od zmluvy nebude platné a účinné a Predávajúci nebude povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (alebo jej časť ) späť. Odstúpenie Kupujúceho rovnako nebude platné a účinné, resp. nenadobudne účinnosť, ak Kupujúci nevráti Predávajúcemu objednaný Tovar najneskôr do 7 dní od dňa, v ktorom bude Predávajúcemu doručené samotné odstúpenie od zmluvy (bez objednaného Tovaru).
10. V prípade, ak odstúpenie od zmluvy Kupujúcim podľa tohto článku nebude (alebo sa nestane) platným a účinným, Predávajúci na náklady Kupujúceho vráti opätovne tovar Kupujúcemu na pôvodné miesto dodania uvedené v Objednávke.

7. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok, vrátenie alebo výmena Tovaru
1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľ a alebo osoby, ktoré nakupujú Tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady Tovaru sa v týchto prípadoch riadia ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.
2. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu Spotrebiteľovi za vady Tovaru podľa § 623 a nasl. Občianskeho zákonníka. Reklamovať sa môže len Tovar zakúpený u Predávajúceho.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním Kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí Tovaru, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby.
4. Pre uplatnenie reklamácie Tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným Tovarom zaslať Predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol Tovar nadobudnutý. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia Tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.
5. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale.
6. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a ďalšími platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola v záručnej dobe bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
7. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený Kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy Predávajúceho je Kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od Predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou Tovaru za nový tovar alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety môže Kupujúci adresovať na adresu sídla Predávajúceho.
8. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného Tovaru Kupujúcemu.
9. Reklamácia je vyriešená do 20 dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného Tovaru Predávajúcim.
10. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri Tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
11. Záručná doba na Tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
12. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci Spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Kupujúci Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je Tovar poškodený, zničený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
13. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a pokiaľ to je možné, v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený Tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol Tovar vrátený Kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet Kupujúceho Spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak.
14. V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného Tovaru alebo Tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou Tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

8. Ochrana osobných údajov
1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, a to meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu, prípadne dátum narodenia.
2. Kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla (miesta podnikania) vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu, e-mailovú adresu a kontaktnú osobu.
3. Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré Kupujúci na portáli www.sakuratea.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“). Účelom spracúvania osobných údajov je:
- identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez E- shop,
- správne doručovanie písomností a Tovaru,
- identifikácia Kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
- plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.
4. Kupujci si je vedomý, že bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť Tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a Predávajúci informuje Kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
- poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
- sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej Objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého Kupujúcim.
5. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
7. Používaním internetového obchodu Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
8. Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či uvedené Tretie strany, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli úspešnému vybaveniu vašej objednávky, aktualizácií produktov atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Poučenie:
Ako dotknutá osoba má Kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho má Kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov Kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu Kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak Predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť Kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa Kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

9. Autorské práva
Obsah a dizajn tohto E - shopu je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia Predávajúceho je zakázané.

10. Záverečné ustanovenia
1. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu platí, že ak Predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Predávajúci nepotvrdí Kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (napr. DHL, IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom zásielky. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
2. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode.
3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť, nevykonateľnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť, nevykonateľnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným, nevykonateľným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
4. Rozhodným hmotným a procesným právom právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok Tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
5. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním Objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.sakuratea.sk pri ukončení procesu objednávania Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., že sa oboznámil a v celom rozsahu súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 7 ) a Poučením o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
6. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 14.4.2020 a použijú sa na objednávky doručované cez E – shop po tomto dátume.
V Bratislave dňa 14. 4. 2020